Achega periódica vía domiciliación

 

Achega mensual

 5 € 10 € 20 € 30 € 50 € Outra cantidade (en euros):

 

Datos da persoa titular da conta

Nome e Apelidos:  Obrigatorio

NIF/Pasaporte:  Obrigatorio

Enderezo:  Obrigatorio

Código Postal:  Obrigatorio

Localidade e Provincia:  Obrigatorio

Correo electrónico:  Obrigatorio

 

Datos bancarios

Banco ou Caixa:  Obrigatorio

Código de conta  Obrigatorio
IBAN:   Entidade:   Oficina:   DC:   Número de conta:

 

Condicións Xerais
  1. Relación entre Marea Atlántica e o colaborador
  2. A realización de doazóns económicas non implica o vencellamento do colaborador coa Marea Atlántica nen lle confire a condición legal de socio, afiliado ou simpatizante, nin de dereitos frente ao partido, nin queda obrigado polos seus estatutos e demais normas internas.

  3. Protección de datos de carácter persoal
  4. En cumprimento do estabelecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informamos que, preenchendo este formulario, os seus datos quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros da Marea Atlántica. Así mesmo, as persoas interesadas poderán solicitar a modificación ou cancelación dos mesmos enviando un correo electrónico a: doazon@mareatlantica.org

  5. Consentimento orde de domiciliación
  6. Ao pulsar o botón “Facer achega” vostede autoriza á Marea Atlántica e á súa entidade bancaria a efectuar as operacións de cobro mediante adeudos e cargos na conta bancaria que vostede nos facilitou, polo importe e frecuencia indicados no formulario. Os adeudos domiciliados realizaranse entre o día 1 e 15 de cada mes.

Acepto as Condicións Xerais.

   

 
Volver á páxina de achegas