Achega mensual

5 €10 €20 €30 €50 €Outra cantidade (en euros):

 

Datos da persoa titular da conta

Nome e Apelidos:  Obrigatorio

NIF/Pasaporte:  Obrigatorio

Enderezo:  Obrigatorio

Código Postal:  Obrigatorio
Localidade e Provincia:  Obrigatorio
Correo electrónico:  Obrigatorio

 

Datos bancarios

Banco ou Caixa:  Obrigatorio

Código de conta:  Obrigatorio
IBAN:

Entidade:
Oficina:
DC:

Número de conta:

Consentimento orde de domiciliación

Ao pulsar o botón “Facer achega” vostede autoriza á Marea Atlántica e á súa entidade bancaria a efectuar as operacións de cobro mediante adeudos e cargos na conta bancaria que vostede nos facilitou, polo importe e frecuencia indicados no formulario. Os adeudos domiciliados realizaranse entre o día 1 e 15 de cada mes.

Acepto as Condicións Xerais.

   

 

Condicións Xerais
 1. Relación entre Marea Atlántica e o colaborador
 2. A realización de doazóns económicas non implica o vencellamento do colaborador coa Marea Atlántica nen lle confire a condición legal de socio, afiliado ou simpatizante, nin de dereitos frente ao partido, nin queda obrigado polos seus estatutos e demais normas internas.

 3. Protección de datos de carácter persoal
 4. Identidade: MAREA ATLÁNTICA
  CIF: G70438197
  Dir. Postal: PRAZA DO HUMOR NÚMERO 1, 15001 A CORUÑA
  Correo electrónico: lopd@mareatlantica.org
  Delegado de Protección de Datos: Prodasva Consultoría y Gestión, S.L. Teléfono: 984283532 Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org.

  En nome do partido tratamos a información que nos facilita co fin de xestionar as doazóns recibidas e comprobar que estas se axustan ao disposto á lexislación vixente, sobre as doazóns a partidos políticos. Os datos proporcionados conservaranse durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal, nin se elaborará ningún tipo de “perfil” en base á información facilitada nin se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

  Vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante a persoa responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou directamente ante o delegado de protección de datos.

  No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente.